RADA RODZICÓW

Zespołu Szkół Technicznych w Turku
ul. W. Milewskiego 3b, 62-700 Turek
NIP 668-16-83-812

Przewodniczący: Tadeusz Gebler
Wiceprzewodniczący: Tomasz Wroniak
Członkowie Zarządu: Justyna Jońska
Joanna Burszewska
Krzysztof Kowalewski
Jacek Mielczarek
Dariusz Paczkowski 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 54 ust. 8W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Zebrane fundusze przeznaczane są na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły: dofinansowanie wycieczek; organizację i udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych; organizację uroczystości szkolnych i promocję kultury; nagrody dla uczniów.

Wpłaty mogą być przekazywane na konto:

Rada Rodziców ul. Milewskiego 3B 62-700 Turek

70 8530 0000 1000 3333 2000 0001

oraz osobiście w pokoju 01 w budynku B.